Кафедра

 
  

Завідувач кафедри
д.т.н., проф. Удовенко Сергій Григорович.

Рік заснування кафедри: 1965 р. Кафедра інформатики та комп'ютерної техніки створена на базі кафедри обчислювальної техніки та програмування 1 вересня 2005 року.
Навчальні курси: "Інформатика", "Сучасні інформаційні системи і технології", "Інформатика в сфері комунікацій" – для студентів 1 курсу всіх спеціальностей університету, "Інформаційні системи та технології в туризмі" – для студентів старших курсів, "Автоматизація процесів бізнес-планування" – для студентів магістратури, "Основи інформатики та обчислювальної техніки" – для слухачів-іноземців факультету довузівської підготовки, та "Розробка персональних навчальних систем" – для науково-педагогічних працівників на курсах підвищення фахової кваліфікації працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

    Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки є загальною університетською кафедрою та забезпечує формування у майбутніх фахівців системи знань з функціонування персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, алгоритмізації та організації обчислювальних процесів, набуття компетентності у використанні сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних технологій і програмного забезпечення в професійній діяльності.

    На кафедрі працюють 8 викладачів, з яких: 1 професор, 4 доцента, 2 старших викладача, 1 викладач. Серед них є переможець IV обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини".

    Науковий напрямок кафедри:інтелектуальні інформаційні технології в освіті бізнесі та промисловості.

    Викладачі кафедри беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі: Методи і моделі управління підприємством на основі інтелектуальних інформаційних технологій.

    Кафедра є співорганізатором щорічних Міжнародних науково-практичні конференцій: “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених” – для студентів, аспірантів та молодих вчених; та “Проблеми та перспективи розвитку IT-індустрії в Україні”. На кафедрі ведеться постійна робота зі студентами молодших курсів по залученню їх до науково-дослідної роботи, для цього на кафедрі організовано роботу студентського наукового гуртка.

   Співробітниками кафедри підготовлено та видано 3 підручника, більш ніж 94 навчальних посібників, з яких 15 мають гриф Міністерства освіти і науки України. Кафедрою розроблено два мультимедійних інтерактивних електронних начальних посібника з інформатики для самостійної роботи студентів.

   З переходом на кредитно-модульну систему навчання усі викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес нові методи викладання з використанням сучасних технічних засобів і інформаційних технологій. Викладачами кафедри проводиться активна робота з провадження системи дистанційного навчання для студентів очної та заочної форм навчання.

   Кафедра є організатором підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ХНЕУ ім. С.Кузнеця за напрямками "Розробка персональних навчальних систем".

   Протягом 2010-2017 років співробітниками кафедри проведено перепідготовку 647 науково-педагогічних працівників із 33 кафедр університету.

Інженер кафедри – інженер 1 категорії Нюкіна Ірина Володимирівна.

Контактний тел.: 758-77-10 (4-38) E-mail: ikt@hneu.edu.ua